Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Nekad dispens för garage

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Nämnden beslutade att bevilja strandskyddsdispens för garage. I sin överprövning upphävde länsstyrelsen dispensen. MMD däremot medgav dispensen, varefter länsstyrelsen överklagade domen till MÖD.

MÖD: De särskilda skälen i 7 kap 18 c och d §§ är uttömmande  (se bl.a. MÖD 2013:37). Området där garaget ska uppföras är inte ianspråktaget på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c § 1 p miljöbalken). Området är inte heller väl avskilt från området närmast strandlinjen genom bostadshus och mindre kompletterande byggnader (7 kap. 18 c § 2 p miljöbalken). Andra särskilda skäl finns inte heller. Det saknas därför förutsättningar att medge dispens.

Intresseavvägningen i 7 kap. 25 § miljöbalken medför inte en möjlighet att ge dispens utifrån andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken.

Rättsfallskommentar (red):

Ifråga om avskiljande bebyggelse, jämför förhållandena i detta avgörande med förhållandena i M 1899-14.

Angående proportionalitetsbedömningen i förhållande till särskilda skäl, se MÖD 2013:37

Lagrum:  7 kap 18 c-d och 25 §§ miljöbalken

Dom: M 5733-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media