Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

MÖD medger en större tomtplats efter hörande av vittnen

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Länsstyrelsen ger, i ett kombinerat prövnings- och tillsynsbeslut, dispens för tillbyggnad av huvudbyggnad och två gäststugor. Länsstyrelsen anger att ett område om cirka 1130 kvm får tas i anspråk som tomt och att den ena sidan av den ska markeras med en fysisk tomtplatsavgränsning. Övriga delar av beslutet ingår inte i den slutliga överprövningen av ärendet i MÖD.

Sökanden och markägaren överklagar ärendet till Mark- och miljödomstolen och anför gällande dessa delar att tomtplatsen bör bestämmas till samma område som arrendelotten och att villkoret om fysisk avgränsning ska upphävas. MMD går igenom de rättsliga grunderna för tomtplatsens bestämmande och avslutar med att privaträttsliga avtal som reglerar en arrendetomts utbredning inte ingår i vad som ska beaktas i en dispensprövning. MMD bedömer att tomtplatsen ska bestämmas till en något större yta av arrendelotten än vad länsstyrelsen beslutat om, cirka 1650 kvm. De går därmed emot vad ett vittne sagt i ett i förhör om det privata områdets utbredning. Angående villkor om fysisk tomtplatsavgränsning anser MMD att det är ett relevant villkor och avslår överklagan i den delen.

MÖD: Under handläggningen vid Mark- och miljööverdomstolen hörs ytterligare två vittnen. Dessa vittnen redogör för att strandområdet togs i anspråk för privat ändamål redan på 1960-talet. MÖD konstaterar att flygfoton från den tiden bekräftar utsagan. Därmed anser MÖD att det är styrkt att strandområdet var lagligt ianspråktaget när strandskyddet inträdde 1975. Strandområdet ska därför ingå i tomtplatsen och de anser inte heller att tomtplatsen blir orimligt stor om övriga delar av den yrkade tomtplatsen får ingå. MÖD ändrar därför tomtplatsen till att avse hela arrendelotten om 3 315 kvm. De anser inte heller att det av handlingarna i ärendet framgår varför det finns behov av en fysisk tomtplatsavgränsning i viss del av tomtplatsen. MÖD upphäver därför länsstyrelsens villkor.

Mål: M 532-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media