Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Klagorätt för kommunen vid upphävd dispens

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde frågan om kommunens rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva ett kommunalt beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen hade upphävt en dispens för en uppställningsplats för husbilar och husvagnar. Mark- och miljödomstolen avslog kommunens överklagande av länsstyrelsens beslut.

MÖD:
MÖD: I praxis har kommuner tillerkänts klagorätt i strandskyddsärenden med hänvisning till att naturvård är en såväl statlig som kommunal angelägenhet. Ett krav har då varit att beslutet kan sägas utgöra någon form av ingrepp i ett naturvårdsintresse eller att beslutet på något annat sätt går emot allmänna intressen som kommunen har att bevaka. I detta fall har länsstyrelsen upphävt nämndens beslut om strandskyddsdispens, vilket inte kan ses som ett ingrepp i ett naturvårdsintresse.  Det finns inte heller anledning att räkna med att nämnden företräder något annat intresse som länsstyrelsens beslut går emot. Domen ska därför upphävas och nämndens överklagande avvisas.

Dom: M 8006-18 (pdf) öppnas på Mark- och miljödomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media