Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ingen dispensplikt vid tillståndsprövning

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Ett flygplatsbolag hade ansökt om dispens för avverkning av träd inom strandskyddsområde. Luftfartsinspektionen hade nämligen förelagt flygplatsbolaget att avverka träd för hindersfrihet vid start och landning. MÖD prövade om dispens behövdes för detta eftersom flygplatsbolaget hade tillstånd för sin verksamhet.

MÖD: Dispens krävs inte eftersom bolaget har ett tillstånd från 1997 att bedriva verksamhet vid flygplatsen (beviljat av Koncessionsnämnden för miljöskydd). Vid Koncessionsnämndens prövning bedömdes platsen vara lämplig för verksamheten, även när det gällde flygvägar, start- och landningsförfarande. Förbudet i 7 kap. 16 § 5 miljöbalken gäller inte verksamheter till vilka tillstånd har lämnats enligt balken. Hindersfrihet är en säkerhetsfråga och en förutsättning för att verksamheten skall kunna bedrivas i enlighet med givet tillstånd. När Koncessionsnämnden prövade verksamheten fanns det inte heller någon förbudsbestämmelse.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Koncessionsnämnden var tidigare den myndighet som prövade ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Sådana tillståndsansökningar görs numera hos Mark- och miljödomstolarna som prövar ansökningarna enligt 9 kap. miljöbalken.

Lagrum: 7 kap. 17 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 16 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2005 34. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media