Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Fråga om dispens för golfbana på flygfält

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

I mål om ansökan om dispens för en golfbana prövade MÖD om platsen redan var ianspråktagen genom ett befintligt flygfält.

MÖD: Särskilda skäl för strandskyddsdispens föreligger för nyetablering av golfbana samlokaliserad med befintligt flygfält.

MÖD ansåg att flygfältet, med start- och landningsbanor samt övriga anordningar som sedan länge funnits på fastigheten hade en avhållande effekt på allmänhetens vilja och möjligheter att utnyttja området för friluftsändamål. Start- och landningsbanorna och områden i anslutning till dessa ansågs därmed ianspråktagna och inte tillgängliga för allmänheten. Även de områden som är belägna mellan banorna var svårutnyttjade för friluftsändamål.

En golfbana på denna del av fastigheten skulle därför inte innebära någon nämnvärd begränsning av allmänhetens rörelsefrihet. MÖD menade att det snarare var ändamålsenligt att området där allemansrätten är utsläckt eller svårligen kan utnyttjas kunde användas både för flyg- och golfbaneverksamhet.

Särskilt skäl för dispens förelåg därmed.

MÖD begränsade dock det område som fick tas i anspråk för golfbana enligt en bilaga till domen. Vid den bedömningen beaktades att de mer strandnära delarna av fastigheten dit allmänheten relativt lätt kunde ta sig på en befintlig väg och som ansågs särskilt värdefulla ur strandskyddssynpunkt.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2005 56. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media