Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande om återställande av anlagda vägar m.m.

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

En arrendator hade utan dispens vidtagit en rad åtgärder vid en insjö för att kunna bedriva kommersiell fågeljakt i området. Länsstyrelsens hade därför förelagt arrendatorn om att avlägsna foderautomater, stängsel, ca elva jaktflottar och en brygga, återställande av tre nerfartsvägar samt avlägsnande av torvupplag och utjämnande av torvkanter längs kanalerna. MD upphävde beslutet i fråga om fem åtgärder; stängsel, brygga, vägar samt torvupplag och torvkanter. Länsstyrelsen överklagade MD:s dom ifråga om dessa fem åtgärder. Eftersom ingen annan klagade i målet gällde det endast dessa fem åtgärder.

MÖD: De sammantagna åtgärderna omfattas av dispensplikt enligt reglerna om strandskydd. Dispensansökan har inte lämnats in. Länsstyrelsen hade sålunda rätt att förelägga om återställande

MÖD gick sedan vidare och prövade om föreläggandet var mer ingripande än vad som behövdes i detta fall (26 kap. 9 § 2 st miljöbalken). MÖD bedömde efter syn i målet att de två vägar som förstärkts med makadam återfått ett naturligt utseende att det inte därför inte var att förelägga arrendatorn om att ta bort makadammet

I övrigt ansågs länsstyrelsens föreläggande ändamålsenligt och att föreläggandet skulle fastställas i de delar prövningen omfattade. Att arrendatorn i viss utsträckning redan följt föreläggandet ändrade inte MÖD:s bedömning att föreläggandet var ändamålsenligt

Rättsfallskommentar (red):

Notera hur överklagandena styr vad domstolarna kan ta upp till prövning

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009, se prop. 2008/09:119 s 40

Lagrum: 7 kap. 16, 18 §§ miljöbalken, i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 15, 18 c §§. Se även 26 kap. 9 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 17. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media