Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispensplikt, tomtplats inom strandskydd

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet avsåg ansökan om dispens för tre fritidshus.

MÖD: Dispens krävs även i de fall den mark som behöver tas i anspråk som tomt runt byggnaden ligger inom strandskyddat område. Vid bedömningen ska alltså tomtplatsens läge beaktas och inte bara placeringen av byggnaden.

MÖD utgick från sina iakttagelser vid syn i målet och en efterföljande kartmätning vid bedömningen av om tomtplatserna låg inom strandskyddat områden. Alla tomtplatser bedömdes i vart fall delvis ligga inom strandskyddat område och dispens krävdes därför.

Särskilda skäl för dispens fanns inte.

Det var fråga om en stor fastighet och det fanns möjlighet att förlägga byggnader och tomtplatser utanför strandskyddsområde. Därför ledde heller inte MÖD:s proportionalitetsbedömning till att dispens kunde beviljas.

Rättsfallskommentar (red):

Lagrum: 7 kap. 15, 18 c och 25 §§ miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 38. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media