Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för nybyggnad av fritidshus, båthus och bod/förråd

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Dispens för olika åtgärder hade beviljats vid två tidigare tillfällen. I detta ärende beslutade nämnden år 2011 att avslå en ansökan om dispens för nybyggnad av fritidshus, båthus och bod/förråd. Sökandens överklagande avslogs av länsstyrelsen.

MÖD: I ärendet har olika åtgärder vidtagits med anledning av den dispens från strandskyddsbestämmelserna lämnad 2006. Klagandena har genomfört slyröjning och trädfällning samt dragit fram el, vatten och fiberkabel i syfte att förbereda för uppförande av ett bostadshus. De har också lämnat in en ansökan om bygglov som reviderats efter synpunkter från nämnden. Varför ärendet om bygglov därefter kom att dra ut på tiden är oklart. Vidare har länsstyrelsen 2009 lämnat dispens för en brygga och som skäl för dispensen angett att bryggan kommer att ligga på en fastighet där miljödomstolen meddelat dispens för ett bostadshus och dessutom i ett område som redan är ianspråktaget. Bryggan är numera också uppförd. Med anledning av de åtgärder som vidtagits i enlighet med de dispenser som lämnats 2006 och 2009 anser Mark- och miljööverdomstolen att området är ianspråktaget och att strandskyddsdispens kan lämnas i enlighet med vad mark- och miljödomstolen beslutat. Överklagandet ska därför avslås

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 6866-13 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media