Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för fritidshus

MÖD:

Platsen för det planerade fritidshuset utgörs av skogsmark och är idag allemansrättsligt tillgänglig. Ett fritidshus där skulle medföra att det privata området utökades väsentligt. Även med beaktande av sökandens enskilda intressen är omständigheterna i målet sådana att det inte föreligger särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens.

Dispens kunde inte beviljas.

Rättsfallskommentar (red):

Notera hur MÖD gör proportionalitetsbedömningen tillsammans med bedömningen av om det finns särskilda skäl. Se även MÖD 2013:37

Lagrum: 7 kap. 18 c och 25 §§ miljöbalken

Dom: M 9745-10. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media