Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för anläggande av bollplan

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Anläggande av bollplan och lekplats på allmän platsmark inom detaljplanerat område där strandskydd gäller. Fråga om anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Instanserna hade olika uppfattning vid denna bedömning.

MÖD: Konstaterar inledningsvis att de planerade anläggningarna är dispenspliktiga.

En bollplan och en lekplats m.m. som är avsedda för allmänhetens nyttjande och rekreation kan anses ha ett visst allmänt intresse. I målet är det dock på intet sätt visat att detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Av den anledningen kan det inte anses finnas ett särskilda skäl för att ge dispens.

Rättsfallskommentar (red):

För att särskilt skäl nr 5 ska användas för en dispens krävs att sökanden har visat att ändamålet (här en att anlägga en lekplats) inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område.

Dom: M 8124-13 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media