Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ansökan om dispens för bebyggelse inom avstyckningsplan

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Ansökan om dispens för bebyggelse inom ett område där en äldre avstyckningsplan gällde. Frågan i målet var om strandskydd råder inom områden som omfattas av en sådan avstyckningsplan.

MÖD: Strandskydd gäller inom ett område som omfattas av gällande avstyckningsplan.

MÖD motiverade beslutet så här: Sedan år 1975 upphävs strandskyddet inte automatiskt genom planläggning. När denna ändring gjordes infördes övergångsbestämmelser som innebar att strandområde som vid lagens ikraftträdande (1 juni 1975) ingick i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan inte skulle omfattas av de nya strandskyddsreglerna, förutsatt att länsstyrelsen inte förordnade om något annat.

Även i lagen om införande av miljöbalken (10 §) stadgas att strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan inte skall omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte bestäms något annat.

I sak bedömde MÖD att det saknades särskilda skäl för strandskyddsdispens.

Rättsfallskommentar (red):

Strandskydd gäller alltså inom områden som omfattas av avstyckningsplan. Strandskydd gäller dock inte inom områden som vid utgången av juni 1975 ingick i en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan.

Lagrum: 7 kap. 14 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2006 67. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media