• Målnummer: M 184-05
  • Datum: 2005-10-25
  • Ämne: Särskilt skäl 1
  • Taggar:
  • Referatnummer: MÖD 2005:56
  • Löpnummer: SKD 2005/2

I mål om ansökan om dispens för en golfbana prövade MÖD om platsen redan var ianspråktagen genom ett befintligt flygfält.

MÖD: Särskilda skäl för strandskyddsdispens föreligger för nyetablering av golfbana samlokaliserad med befintligt flygfält.

MÖD ansåg att flygfältet, med start- och landningsbanor samt övriga anordningar som sedan länge funnits på fastigheten hade en avhållande effekt på allmänhetens vilja och möjligheter att utnyttja området för friluftsändamål. Start- och landningsbanorna och områden i anslutning till dessa ansågs därmed ianspråktagna och inte tillgängliga för allmänheten. Även de områden som är belägna mellan banorna var svårutnyttjade för friluftsändamål.

En golfbana på denna del av fastigheten skulle därför inte innebära någon nämnvärd begränsning av allmänhetens rörelsefrihet. MÖD menade att det snarare var ändamålsenligt att området där allemansrätten är utsläckt eller svårligen kan utnyttjas kunde användas både för flyg- och golfbaneverksamhet.

Särskilt skäl för dispens förelåg därmed.

MÖD begränsade dock det område som fick tas i anspråk för golfbana enligt en bilaga till domen. Vid den bedömningen beaktades att de mer strandnära delarna av fastigheten dit allmänheten relativt lätt kunde ta sig på en befintlig väg och som ansågs särskilt värdefulla ur strandskyddssynpunkt.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2005 56