Målet avsåg ansökan om dispens för tre fritidshus.

MÖD: Dispens krävs även i de fall den mark som behöver tas i anspråk som tomt runt byggnaden ligger inom strandskyddat område. Vid bedömningen ska alltså tomtplatsens läge beaktas och inte bara placeringen av byggnaden.

MÖD utgick från sina iakttagelser vid syn i målet och en efterföljande kartmätning vid bedömningen av om tomtplatserna låg inom strandskyddat områden. Alla tomtplatser bedömdes i vart fall delvis ligga inom strandskyddat område och dispens krävdes därför.

Särskilda skäl för dispens fanns inte.

Det var fråga om en stor fastighet och det fanns möjlighet att förlägga byggnader och tomtplatser utanför strandskyddsområde. Därför ledde heller inte MÖD:s proportionalitetsbedömning till att dispens kunde beviljas.

Rättsfallskommentar (red):

Lagrum: 7 kap. 15, 18 c och 25 §§ miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 38