Målet gäller förfarandet i mark- och miljödomstolen när en enskild part begär att domstolen håller sammanträde.

Dom: M 223-16