Åtgärden och ärendet: Länsstyrelsen har som villkor i ett dispensbeslut skrivit att en komplementbyggnad (gäststuga) inte får inredas med kök.

MÖD: Vid bedömningen av villkor för en strandskyddsdispens gäller att villkor inte får gå längre än vad som krävs för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet (jfr 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken).

Länsstyrelsens villkor att komplementbyggnaden inte får inredas med kök är motiverat av att byggnaden skulle kunna bli en ny huvudbyggnad efter en eventuell framtida avstyckning av fastigheten. Innan en sådan kan komma till stånd krävs emellertid enligt 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988) en prövning av om de allmänna lämplighetsvillkoren är uppfyllda och enligt 2 § andra stycket samma kapitel om en fastighetsbildning med komplementbyggnaden som huvudbyggnad skulle motverka strandskyddets syften.

Den nu aktuella prövningen bör dock utgå från att byggnaden kommer att användas som gäststuga. Enligt Miljööverdomstolens bedömning motverkas inte strandskyddets syften i detta fall av att komplementbyggnaden utrustas med kök.

MÖD bedömde därför att det inte fanns fog för att förena dispensen med det aktuella villkoret. MÖD upphävde därför villkoret.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2009 10