Målet gäller strandskyddsdispens för att utveckla kolloverksamhet med väderskydd och kåta. Hela fastigheten ligger inom strandskydd.

MÖD:
Anläggningarna kan inte anses vara sådana som för sin funktion behöver ligga vid vattnet. MÖD ifrågasätter inte att anläggningarna behövs för att utvidga verksamheten, men anser att det finns andra platser inom fastigheten där anläggningarna skulle få mindre påverkan på strandskyddets syften. Även med beaktande av nackdelar som sökanden påtalat med en alternativ placering finner MÖD att bolagets intresse inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara platsen obebyggd.

Rättsfallskommentar (red):
MÖD påminner om ordalydelsen i 7 kap 18 c 4: Med begreppet område åsyftas det område som avses med dispensen. Att hela fastigheten omfattas av strandskydd och att en utvidgning av verksamheten därför under alla förhållanden måste ske inom strandskyddat område utgör därmed inte i sig skäl för dispens enligt punkt 4.

Dom: M 10456-15