Målet gällde upphävande av strandskydd i en detaljplan, där kommunen åberopat att området redan var ianspråktaget.

MÖD:
MÖD finner att två fastigheter är bebyggda. På en fastighet fanns en mindre förrådsbyggnad och en husgrund. Ett tidigare bostadshus har ersatts av en husvagn som nyttjats som bostad och som under planprocessen avlägsnats. Gräsmattan var klippt och tomten inhägnad. MÖD ansåg att fastigheten var ianspråktagen. Ytterligare en fastighet var belägen så att befintlig bebyggelse avskiljer den från stranden. Sammanfattningsvis fanns särskilda skäl att upphäva strandskyddet.

Dom: P 2270-15 p 1