Målet gällde upphävande av strandskydd med åberopande av punkterna 1 och 5 i 7 kap 18 c § MB.

MÖD:
På en del av området fanns byggbodar uppställda. Dessa har dock uppförts med stöd av tidsbegränsade dispens och saknar självständig betydelse vid bedömningen av om området ska anses vara ianspråktaget. Grusade ytor är fortfarande tillgängliga för allmänheten och har alltså inte tagits i anspråk så att de saknar betydelse för strandskyddets syften. MÖD anser att planen tillgodoser ett angeläget allmänt intresse men att kommunen inte har visat att intresset inte går att tillgodose utanför området. Man har inte heller redovisat någon alternativ utformning av planen som skulle kunna tillgodose både behovet av bostäder och strandskyddet.

Rättsfallskommentar (red):
Domen pekar tydligt på kravet i punkt 5 på att det angelägna allmänna intresset inte ska kunna tillgodoses på annan plats.

Dom: P 6876-15