Målet gällde frågan om tomtplatsbestämning i samband med dispens för en komplementbyggnad (bastu).

MÖD:
MÖD konstaterar att det inte framkommit några omständigheter som motiverar att en tomtplats bestäms i detta fall. Endast den mark som byggnaden upptar får användas för ändamålet.

Dom: M 8288-15