Målet gällde ansökan om dispens för uppförande av garage med gästutrymme. Nämnden hade meddelat dispens och gjort en tomtplatsbestämning som omfattade fler byggnader än garaget. Frågan i målet var om reglerna medger detta.

MÖD: En tomtplatsbestämning är inte ett avgörande för frågan om hur långt allemansrätten sträcker sig utan ett angivande av hur stor plats fastighetsägaren har rätt att ta i anspråk som tomt. Vid en dispensprövning av en komplementbyggnad behöver en helhetsbedömning göras av den samlade markanvändningen eftersom det är nödvändigt att bedöma om den nya åtgärden utökar det privatiserade området så mycket att strandskyddsdispens inte kan ges.

En tomtplatsbestämning för en ny komplementbyggnad kan omfatta andra byggnader och markområden som inte direkt berörs av den sökta dispensen och som inte tidigare varit föremål för tomtplatsbestämning.

MÖD angav också att frågan om vilken tomplats som ska bestämmas i en sådan situation måste bedömas från fall till fall. Sådant som inverkar på den bedömningen är antalet byggnader, deras placering på fastigheten, kravet på att säkerställa ett område för fri passage för allmänheten och bevarande av goda livsvillkor för djur och växter.

MÖD uttalade därutöver att när man gör en tomtplatsbestämning för befintlig bebyggelse (utan direkt samband med den åtgärd dispensansökan avser) bör man också överväga om det alls finns utrymme för att meddela villkor i dispensen som är betungande för fastighetsägaren, t.ex. villkor om gränsmarkering av tomtgräns (proportionalitetsprincipen)

Rättsfallskommentar (red):

En tomtplatsbestämning för en ny komplementbyggnad kan alltså omfatta andra byggnader och markområden som inte direkt berörs av den sökta dispensen och som inte tidigare varit föremål för tomtplatsbestämning.

Lagrum 7 kap. 18 f § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2012 24