Målet gällde ansökan om dispens för avstyckning av fyra tomter för enbostadshus. Stamfastigheten var en större jordbruksfastighet. Tomterna låg ca 250 meter från en sjö inom strandskyddsområde som var utökat till 300 meter.

MÖD: Den förhållandevis smala asfalterade vägen, klassad som övrig länsväg, har inte en sådan väl avskiljande verkan som avses i 7 kap. 18 c § första stycket andra punkten MB. Vägen saknar markerad mittlinje och viss vaksamhet krävs vid möte. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Befintlig bebyggelse är heller inte en avskiljande exploatering.

MÖD gjorde också en proportionalitetsbedömning och beaktade att fastigheten var mycket stor och att fastighetsägarna hade möjlighet att förlägga byggnader och tomtplatser utanför strandskyddsområdet.

Dispens beviljades därmed inte.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att avstyckningen i sig inte är dispenspliktig, se 7 kap. 15 § miljöbalken

Lagrum: 7 kap. 18 c § 2 p miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 40