En kommun hade meddelat dispens enligt LIS-reglerna för uthyrningsstugor i ett område som inte var utpekat i kommunens översiktsplan. Sökanden hade låtit göra en egen LIS-utredning som hen menar visar att det aktuella området är ett lämpligt LIS-område.

MÖD:

”Mot bakgrund av att strandskyddsdispens som utgångspunkt ska meddelas restriktivt, att kommunen inte bedömt området såsom ett lämpligt LIS-område i översiktsplanen, att länsstyrelsen avstyrkt att dispens från strandskyddet meddelas pga. Områdets naturvärden och att den utredning som finns inte presenterar tillräckligt underlag från de motstående intressen som typiskt sett kommer till uttryck i en översiktsplan, finner Mark- och miljööverdomstolen att förutsättningar för att bevilja LG strandskyddsdispens med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 18 d och e § miljöbalken inte föreligger”.

Dom: M 4270-16