Målet gällde ansökan om dispens för fem campingstugor och en parkeringsplats samt igenläggning av ett dike. Efter att Länsstyrelsens avslag på ansökan överklagats, medgav Mark- och miljödomstolen dispens för campingstugorna och parkeringsplatsen. Domstolen avvisade ansökan om dispens för igenläggning av dike, då man ansåg att åtgärden inte är förbjuden.

MÖD:

MÖD anser att kulvertering typiskt sett är en åtgärd som väsentligt förändrar livsvillkor för djur- och växtarter och som därför är förbjuden. Dispens krävs alltså även för kulverteringen.

Sökanden har anfört att åtgärderna behövs för att utvidga campingverksamheten. MÖD finner att det inte är möjligt att utvidga verksamheten på en annan plats än den aktuella. Vid en avvägning mellan de skäl som campingen har anfört för att få utvidga verksamheten och allmänhetens intresse av tillgång till området och intresset av att bevara naturvärdena på platsen, finner MÖD emellertid att det inte finns skäl att ge strandskyddsdispens för någon av åtgärderna. Mark- och miljödomstolens dom ska därför ändras på så sätt att ansökan om strandskyddsdispens ska avslås.

Dom: M 9582-17