Målet gällde dispens för en transformatorstation med tillhörande kabelarbeten. Kommunen hade avslagit ansökan, då elanslutning av en enda fastighet inte ansågs kunna tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen hade avslagit överklagandena.

MÖD:

MÖD förklarar att en successiv anslutning av fastigheter till elnätet får anses utgöra en viktig del av samhällsutvecklingen och ge långsiktiga fördelar år samhället. Att den aktuella åtgärden enbart avser ett bostadshus har ingen betydelse vid denna bedömning. Elektrifiering av fastigheten får således anses vara ett angeläget allmänt intresse. Då det också är klarlagt att intresset inte kan tillgodoses utanför området, föreligger särskilda skäl att medge strandskyddsdispens.

Dom: M 2667-17