En kommun har tidgare lämnat skriftligt besked om att dispens inte behövs för uppförande av en viss brygga. Senare avslog kommunen en ansökan om dispens i efterhand för bryggan. Frågan i målet är vilken betydelse det tidigare beskedet ska tillmätas vid en dispensprövning.

MÖD:
MÖD konstaterar att det tidigare beskedet inte kan tillmätas någon betydelse vid en prövning av dispens. Beskedet kan däremot få betydelse vid en prövning av ett föreläggande att riva bryggan med hänvisning till strandskyddsbestämmelserna.

Dom: M 9279-15