Målet gällde dispens för ett fritidshus. MMD hade bedömt att området inte var ianspråktaget på ett sådant sätt att det självständigt utgör ett särskilt skäl för dispens. Dock skulle strandskyddets syften endast obetydligt skadas och en dispens får anses förenlig med strandskyddets syften. MMD ansåg att klagandenas enskilda intresse vägde tyngre än det allmännas intresse att värna strandskyddet, och att dispens därför ska medges.

MÖD:

MÖD påpekar att enligt praxis medför bestämmelsen i 7 kap 25 § MB inte att dispens kan ges med beaktande av andra omständigheter än de som anges i 7 kap 18 c och d §§ MB. Någon sådan omständighet som skulle kunna utgöra särskilt skäl finns inte i detta fall. Dispens ska därför inte ges.

Dom: M 7801-16