Målet gällde frågan om dispens för en grusväg fram till fastigheter vid vattnet. Den kommunala nämnden hade gett dispens. Länsstyrelsen hade upphävt dispensen och Mark- och miljödomstolen avslagit överklagandet av länsstyrelsens beslut.

MÖD:
Vägen är av enkel standard, ca 450 meter lång, och går genom tät skog. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att vägen inte kan anses hindra eller avhålla allmänheten från att beträda området. Inte heller förändras livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligt. MÖD upphäver underinstansernas domar och beslut och avslår ansökan om dispens samt förklarar att dispens inte krävs för åtgärden.

Dom: M 6025-18