Målet gällde dispens för ett enbostadshus i närheten av en befintlig huvudbyggnad på fastigheten. Länsstyrelsen hade tidigare undantagit området från reservatsbildning för att möjliggöra bebyggelse men senare beslutat om utvidgat strandskydd. Innan beslutet om utvidgat strandskydd hade bygglov medgivits för byggnaden.

MÖD:

MÖD finner, efter en analys av förhållandena i området mellan den befintliga bebyggelsen och den aktuella platsen, att platsen inte kan anses omfattas av hemfridszonen för den befintliga bebyggelsen. Platsen kan alltså inte anses vara ianspråktagen så att dispens kan ges på den grunden. På de delar av fastigheten som inte omfattas av naturreservat eller strandskydd finns flera tänkbara alternativa byggplatser. Det kan därför inte anses oproportionerligt att neka strandskyddsdispens.

Dom: M 9284-16