Dispens har nekats för en redan uppförd kåta inom ramen för en konferensverksamhet. Sökanden har åberopat punkt 4, utvidgning av en verksamhet. Ett föreläggande om att ta bort byggnaden har riktats till markägaren.

MÖD:
Det har inte visats att byggnaden inte kan placeras på mark som redan är ianspråktagen så att den därigenom skulle få mindre påverkan på strandskyddets syften. Det allmänna intresset att bevara platsen obebyggd får anses väga tyngre än det enskilda intresset att ta platsen i anspråk. Därmed finns inte särskilda skäl enligt punkt 4. Dispens kan då inte medges. MÖD upphäver dock föreläggandet, då det riktats till markägaren, och inte till hyresgästen och verksamhetsutövaren som har uppfört byggnaden och är den som har rådighet över byggnaden.

Rättsfallskommentar (red):
MÖD påminner om ordalydelsen i 7 kap 18 c 4: Med begreppet område åsyftas det område som avses med dispensen. Att hela fastigheten omfattas av strandskydd och att en utvidgning av verksamheten därför under alla förhållanden måste ske inom strandskyddat område utgör därmed inte i sig skäl för dispens enligt punkt 4.

Dom: M 11547-15