Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet (muddring samt uppförande av bryggor och en landtunga). MÖD gav sökanden tillstånd att bedriva verksamheten. MÖD:s dom överklagades till Högsta Domstolen.

Högsta Domstolen (HD): Från förbuden i 7 kap. 16 § miljöbalken undantas bl.a. verksamheter eller åtgärder till vilka tillstånd lämnats enligt miljöbalken. Av förarbetena framgår att syftet med undantaget är att undvika en dubbelprövning (prop. 1997/98:45 del 2, s. 88).

Det måste anses stå domstolarna fritt att allt efter omständigheterna bestämma formerna för hur strandskyddet ska beaktas i ansökningsärendet, under förutsättning att prövningen av ansökan sker med beaktande av 7 kap. 13-18 samt 25 och 26 §§ miljöbalken. Det ter sig därvid ofta naturligt att en prövning likartad den som skulle ske om det var fråga om en dispensansökan görs innan ställning tas till om förutsättningarna för vattenverksamhet enligt 11 kap. 6 § miljöbalken är uppfyllda. Hinder mot att meddela tillstånd till vattenverksamhet får i regel anses föreligga om förutsättningar för dispens inte är uppfyllda, även om förutsättningarna enligt 11 kap. 6 § miljöbalken är för handen.

HD prövade därefter om strandskyddsdispens kunde medges och för ett ganska långt resonemang om påverkan på de olika fastigheterna samt väger skälen för och emot dispens emot varandra. Sammantaget kommer HD fram till att åtgärden inte kan anses påverka allmänhetens tillträde till strandområdet annat än helt marginellt och att det får anses förenligt med strandskyddets syfte att förbudet i 7 kap. 16 § 4 miljöbalken inte ska anses utgöra hinder mot att anlägga och bibehålla en brygga.

HD anförde därefter att enligt 11 kap. 6 § miljöbalken får vattenverksamhet bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den. HD finner att MÖD:s beslut att tillåta vattenverksamheten ska tillåtas.

Rättsfallskommentar (red):

I en prövning av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet ingår alltså en strandskyddsprövning. Vid den strandskyddsprövningen ska samma förutsättningar vara uppfyllda som vid dispensprövning. För HD:s utförliga motivering, se fulltextdokumentet.

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande lydelse. Även 11 kap. 6 § miljöbalken

Dom: T 4786-05