Mark- och miljödomstolen ansåg att det stall och det ridhus som var aktuella i målet behövs för den aktuella jordbruksverksamheten. Frågan var sedan om byggnaderna för sin funktion behöver ligga inom strandskyddsområdet, vilket är en förutsättning för att undantaget för de areella näringarna ska gälla.

MÖD:
MÖD hänvisar till förarbetena (prop 2008/09:119 s. 101) om att man vid bedömningen bör kunna ta hänsyn till om det skulle medföra orimliga merkostnader eller tidsförluster för näringsidkaren om byggnaden skulle lokaliseras utanför strandskyddsområdet. Efter en analys av förutsättningarna på fastigheten finner MÖD att undantaget är tillämpligt. Dispens krävs därför inte.

Dom: M 7238-15