Målet gällde ansökan om dispens för ett fritidshus vid en bäck.

MÖD: Bäcken, som är nedskuren i en mindre ravin, utgör ett vattendrag i miljöbalkens mening, även om det tidvis kan vara ont om vatten i bäcken. Eftersom det är fråga om ett vattendrag råder strandskydd på platsen.

Några andra särskilda skäl än de som räknas upp i 7 kap. 18 c § miljöbalken får inte beaktas. Att det är fråga om ett mindre vattendrag innebär inte i sig att det finns skäl för dispens.

Eftersom MÖD bedömde att det inte fanns några särskilda skäl för dispens avslog domstolen ansökan.

Rättsfallskommentar (red):

Om strandskydd råder bestäms av lagen (generellt strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken). I vissa län tillämpas dock äldre generella s.k. avgränsningsbeslut. Länsstyrelsen kan besluta om utvidgat strandskydd upp till 300 m. Strandskyddet kan också vara upphävt, antingen genom ett länsstyrelsebeslut eller enligt en bestämmelse i en detaljplan.

Lagrum: 7 kap. 13 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2012 4