Målet gällde ansökan om dispens för ändrad användning av en receptionsbyggnad till fritidshus. Byggnaden låg i ett område där det tidigare bedrivits camping.

MÖD: För att kunna ge strandskyddsdispens måste det finns särskilda skäl och dispensen måste vara förenlig med strandskyddets syften.

I 7 kap. 25 § miljöbalken står också att en inskränkning i enskilds rätt inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses (proportionalitetsprincipen).

När man prövar om det finns särskilda skäl för dispens ska man ta hänsyn även till enskilda intressen (prop. 2008/09:119 s. 104). Den här intresseavvägningen medför dock inte en möjlighet att ge dispens utifrån andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken.

Det saknades särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens i målet.

Rättsfallskommentar (red):

Notera hur MÖD gör proportionalitetsbedömningen inom ramen för bedömningen av om det finns ett särskilt skäl. Man kan alltså inte ge dispens med stöd av proportionalitetsprincipen utan särskilda skäl.

I mål M 9186-13 (2014-05-09) och M 5733-14 (2014-12-22) upprepade MÖD att proportionalitetsprincipen inte medför möjlighet att ge dispens utifrån andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken.

Se även MÖD 2015:7 och M 9143-11

Lagrum 7 kap. 25 § miljöbalken

Referat ur MÖD:serien: MÖD 2013 37