Länsstyrelsen nekade dispens för 11 kvm förråd inom område av riksintresse enligt 3-4 kap miljöbalken. Byggnaden avser man placera så att den knappt syns från sjösidan, vänd mot en gärdsgård i utkanten av fastigheten.

MÖD: Utifrån de riksintressen som gäller på platsen ska mycket stor restriktivitet råda vid prövningen av om en dispens från strandskyddsbestämmelserna ska medges. Platsen för den tänkta byggnaden, 20 m från befintlig brygga, är idag allemansrättsligt tillgänglig från såväl havet som via den stensatta gångvägen som löper runt ön. MÖD anser, till skillnad mot MMD, att befintlig bebyggelse inte har en sådan avhållande effekt som medför att platsen kan anses vara ianspråktagen enligt 7 kap. 18 c § 1 p miljöbalken, varför ansökan om dispens avslås.

Lagrum:  3-4 kap. och 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 1196-14