• Målnummer: M 8006-18
  • Datum: 2018-11-30
  • Ämne: Klagorätt
  • Taggar:

Målet gällde frågan om kommunens rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva ett kommunalt beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen hade upphävt en dispens för en uppställningsplats för husbilar och husvagnar. Mark- och miljödomstolen avslog kommunens överklagande av länsstyrelsens beslut.

MÖD:
MÖD: I praxis har kommuner tillerkänts klagorätt i strandskyddsärenden med hänvisning till att naturvård är en såväl statlig som kommunal angelägenhet. Ett krav har då varit att beslutet kan sägas utgöra någon form av ingrepp i ett naturvårdsintresse eller att beslutet på något annat sätt går emot allmänna intressen som kommunen har att bevaka. I detta fall har länsstyrelsen upphävt nämndens beslut om strandskyddsdispens, vilket inte kan ses som ett ingrepp i ett naturvårdsintresse.  Det finns inte heller anledning att räkna med att nämnden företräder något annat intresse som länsstyrelsens beslut går emot. Domen ska därför upphävas och nämndens överklagande avvisas.

Dom: M 8006-18