• Målnummer: M 6359-04
  • Datum: 2008-01-18
  • Ämne: Undantag från förbuden
  • Taggar:
  • Referatnummer: MÖD 2005:34
  • Löpnummer: SKD 2008/1

Ett flygplatsbolag hade ansökt om dispens för avverkning av träd inom strandskyddsområde. Luftfartsinspektionen hade nämligen förelagt flygplatsbolaget att avverka träd för hindersfrihet vid start och landning. MÖD prövade om dispens behövdes för detta eftersom flygplatsbolaget hade tillstånd för sin verksamhet.

MÖD: Dispens krävs inte eftersom bolaget har ett tillstånd från 1997 att bedriva verksamhet vid flygplatsen (beviljat av Koncessionsnämnden för miljöskydd). Vid Koncessionsnämndens prövning bedömdes platsen vara lämplig för verksamheten, även när det gällde flygvägar, start- och landningsförfarande. Förbudet i 7 kap. 16 § 5 miljöbalken gäller inte verksamheter till vilka tillstånd har lämnats enligt balken. Hindersfrihet är en säkerhetsfråga och en förutsättning för att verksamheten skall kunna bedrivas i enlighet med givet tillstånd. När Koncessionsnämnden prövade verksamheten fanns det inte heller någon förbudsbestämmelse.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Koncessionsnämnden var tidigare den myndighet som prövade ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Sådana tillståndsansökningar görs numera hos Mark- och miljödomstolarna som prövar ansökningarna enligt 9 kap. miljöbalken.

Lagrum: 7 kap. 17 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 16 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2005 34