Ansökan om dispens för två bostadshus på en obebyggd åker. Frågan i målet var om det fanns särskilda skäl för dispens.

MÖD: Husen skulle avhålla allmänheten att beträda delar av det område som i dag var allemansrättsligt tillgängligt. En befintlig lägre stengärdsgård i åkerns gräns mot själva strandområdet har inte någon avskärande effekt. Befintlig bebyggelse närmast stranden saknar hemfridszon och inskränker inte allemansrätten. Även med beaktande av proportionalitetsprincipen saknas skäl för dispens.

Ansökan kunde inte beviljas.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Målet rörde även landskapsbildskydd och husen bedömdes väsentligt skada denna.

En obebyggd åker ansågs alltså allemansrättsligt tillgänglig.

Lagrum: 7 kap.18 § miljöbalken, jfr nuvarande lydelse 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2006 52