Målet gäller föreläggande att återställa en bäckfåra som kulverterats och att ta bort en paddock, som placerats på den kulverterade bäckfåran. MÖD har funnit att åtgärderna omfattas av undantaget för de areella näringarna och att strandskyddsdispens inte behövs. Det har därför inte funnits fog för föreläggandet.

MÖD:
MÖD finner att åtgärderna omfattas av undantaget för de areella näringarna och att strandskyddsdispens inte behövs. Kulverteringen och anläggandet av paddocken har gjorts i ett sammanhang och kulveteringen var en förutsättning för att kunna anlägga paddocken. Det finns ett funktionellt samband mellan behovet av paddocken och jordbruksverksamheten och det finns inte någon lämplig plats utanför strandskyddsområdet för paddocken.

Dom: M 5610-15