Efter anmälan om otillåtna åtgärder hade en länsstyrelse förelagt om att asfaltsbeläggning på mark skulle tas bort, att en fastighetsgräns skulle markeras med staket eller häckplantering och att uppställning av fordon skulle upphöra.

Efter överklagande avslog MMD huvuddelen av överklagandet. Domen överklagades till MÖD.

MÖD:

Är åtgärderna förbjudna?

Av handlingarna i målet framgår att området tidigare varit allemansrättsligt tillgängligt och utgjort en passage mot havet. Området utgjordes tidigare av naturmark och avgränsades på ett tydligt sätt av den hårdgjorda uppfarten på fastigheten och av ett staket.

De anläggningsarbeten (asfaltering) och förberedelsearbeten (bl.a. nedtagande av staket) som utförts kan avhålla allmänheten från passage över aktuell del av fastigheten på ett sådant sätt att åtgärderna är förbjudna enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.

Omfattas åtgärderna av undantaget för areella näringar?

Förbudet mot åtgärder och anläggningar i strandskyddsområde gäller inte sådana anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för näringsverksamheten och som inte tillgodoser bostadsändamål (7 kap. 16 § miljöbalken). Anläggningen eller åtgärden ska vara omedelbart avsedd för och behövlig för näringen samt behöva ligga inom strandskyddsområde. För att en bisyssla ska omfattas av undantaget ska näringen medföra ett tillskott av betydelse till näringsidkarens försörjning. Hobbyverksamhet omfattas därför inte (jfr. prop. 1997/98:45 del 2, s. 87 och MÖD 2009:13).

Enligt vad som har anförts i målet bedrivs inte någon sådan näringsverksamhet eller bisyssla som innebär att 7 kap. 16 § miljöbalken är tillämplig.

Fog för ingripande?

Eftersom dispens inte beviljats för åtgärderna har länsstyrelsen haft fog för att ingripa med ett föreläggande om rättelse enligt 26 kap. 9 § miljöbalken. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Även om det i och för sig varit otillåtet att ta bort det avgränsande staket som funnits på platsen saknas skäl att, i ett ärende där frågan inte gäller en ansökan om dispens, förelägga om markering av fastighetsgränsen med staket eller häckplantering.

Det är tillräckligt att tidigvarande naturmark återställs genom att asfaltsbeläggningen tas bort.

Rätt adressat?

Den föreläggandet riktats mot bedömdes också ha rättsliga och faktiska förutsättningar för att följa föreläggandet. Denne var därför rätt adressat.

Utgång

MÖD strök den del av föreläggandet som krävde att fastighetsgränsen skulle markeras med staket eller häckplantering, ändrade tiden för fullgörande samt avslog överklagandet i övrigt.

Rättsfallskommentar (red):

Lagrum: 7 kap. 15-16 §§ och 26 kap. 9 § miljöbalken

Dom: M 8285-12