En arrendator hade utan dispens vidtagit en rad åtgärder vid en insjö för att kunna bedriva kommersiell fågeljakt i området. Länsstyrelsens hade därför förelagt arrendatorn om att avlägsna foderautomater, stängsel, ca elva jaktflottar och en brygga, återställande av tre nerfartsvägar samt avlägsnande av torvupplag och utjämnande av torvkanter längs kanalerna. MD upphävde beslutet i fråga om fem åtgärder; stängsel, brygga, vägar samt torvupplag och torvkanter. Länsstyrelsen överklagade MD:s dom ifråga om dessa fem åtgärder. Eftersom ingen annan klagade i målet gällde det endast dessa fem åtgärder.

MÖD: De sammantagna åtgärderna omfattas av dispensplikt enligt reglerna om strandskydd. Dispensansökan har inte lämnats in. Länsstyrelsen hade sålunda rätt att förelägga om återställande

MÖD gick sedan vidare och prövade om föreläggandet var mer ingripande än vad som behövdes i detta fall (26 kap. 9 § 2 st miljöbalken). MÖD bedömde efter syn i målet att de två vägar som förstärkts med makadam återfått ett naturligt utseende att det inte därför inte var att förelägga arrendatorn om att ta bort makadammet

I övrigt ansågs länsstyrelsens föreläggande ändamålsenligt och att föreläggandet skulle fastställas i de delar prövningen omfattade. Att arrendatorn i viss utsträckning redan följt föreläggandet ändrade inte MÖD:s bedömning att föreläggandet var ändamålsenligt

Rättsfallskommentar (red):

Notera hur överklagandena styr vad domstolarna kan ta upp till prövning

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009, se prop. 2008/09:119 s 40

Lagrum: 7 kap. 16, 18 §§ miljöbalken, i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 15, 18 c §§. Se även 26 kap. 9 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 17