tMålet gällde två byggnader som hade uppförts inom strandskyddat område mer än tio år tidigare. Byggnadsnämnden förelade fastighetsägarna (klagandena) att ta bort byggnaderna och angav att de annars kunde bli skyldig att betala vite. Klagandena menade att preskription inträtt.

Frågan i målet var om krav på återställningsarbete enligt MB preskriberas tio år efter att byggnad uppförts.

MÖD Det finns inte några regler om preskription i miljöbalken och preskriptionslagen (1981:130) gäller inte i dessa fall. Det är också fråga om ett permanent intrång som fortfarande pågår. Krav på återställandeåtgärder vid otillåten byggnation inom strandskyddsområde är inte föremål för preskription.

I målet prövade MÖD också om byggnaderna var undantagna från förbuden inom strandskyddat område eftersom de uppgavs vara uppförda för jordbrukets behov. Klagandena (som har bevisbördan) hade dock inte visat detta, utan det fanns osäkerhet kring verksamhetens omfattning och varaktighet. Strandskyddsdispens behövdes därför. Dispens kunde dock inte beviljas efter byggnaden inte kunde bedömas som en ersättningsbyggnad för en tidigare byggnad. Det fanns alltså inte särskilda skäl för dispens.

Rättsfallskommentar (red):

Även om en byggnad uppförts mer än tio år tidigare kan man alltså förelägga om rättelse/återställning när det gäller sådant som utförts i strid med strandskyddsreglerna. (Observera dock att det däremot finns regler om preskription i PBL.)

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2014 27