Målet gällde ett föreläggande att ta bort ett stängsel inom strandskyddsområde. Ägaren har inte kunnat visa att stängsel har funnits på platsen sedan 1975.

MÖD:

MÖD konstaterar med hänvisning till bevisbördekravet i 2 kap 1 § MB att det är den som håller stängslet som ska visa att ett stängsel funnits på platsen i motsvarande omfattning som idag alltsedan tiden innan strandskyddsbestämmelserna började gälla. Med hänsyn till

svårigheterna att föra bevisning om omständigheter som ligger så långt tillbaka i tiden bedömer Mark- och miljööverdomstolen att beviskravet dock inte bör ställas alltför högt.

Dom: M 4628-17