Åtgärden och ärendet: Nämnden förelade fastighetsägaren om att ta bort flaggstång och elanslutning. Stolparna med eluttag var placerade inom ett område som är omgärdat av staket och där mark upplåtits för permanent husvagnsuppställning.

MÖD

Är åtgärderna förbjudna?

Flaggstång är en typ av anläggning som har en tydlig signalverkan och som typiskt sett utgör en markör för mänsklig påverkan och närvaro. Vid bedömningen av huruvida en anläggning kan anses ha en avhållande verkan på allmänhetens tillträde bör man fästa vikt vid hur allmänheten normalt reagerar på en anläggning, oavsett om denna faktiskt utökar en tomt eller inte (se Bengtsson m.fl. Miljöbalken, En kommentar, del I, supplement 12 s 7:44).  Flaggstången har en avhållande effekt och omfattas alltså av förbudet i 7 kap. 15 § 2 miljöbalken.

Stolpar med eluttag som typiskt sett finns på campingplatser och parkeringsplatser kan inte anses jämförbara med sådana elskåp som är placerade utomhus, utan får typiskt sett anses ha en avhållande effekt på allmänheten.

Undantag från förbjudna åtgärder

Det är inte visat att stolparna med eluttag behövs för jordbruket eller skogsbruket. De är därför inte undantagna från förbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken enligt 7 kap. 16 § 1 p miljöbalken.

Proportionalitetsprincipen

Allmänhetens intresse av att fritt kunna färdas inom det aktuella området väger tyngre än det enskilda intresset att ha kvar flaggstången och stolparna med eluttag (7 kap. 25 § miljöbalken). Nämnden har därför haft fog för att utfärda föreläggandet såväl avseende flaggstången som stolparna med eluttag.

Rättsfallskommentar (red):

Angående proportionalitetsbedömningen, se bl.a. MÖD 2013:37 där MÖD anger att proportionalitetsbedömningen ska göras inom ramen för bedömningen av om det finns ett särskilt skäl. Man kan alltså inte ge dispens med stöd av proportionalitetsprincipen utan särskilda skäl.

Lagrum:  7 kap. 15, 16, 25 §§ miljöbalken

Dom: M 10598-14