Målet gäller föreläggande om att avlägsna en stensättning för vilken dispens nekats.

MÖD:
MÖD instämmer i MMD:s bedömning att länsstyrelsen haft fog för föreläggandet.

Dom: M 1196-16