I underinstanserna handlade ärendet om en ansökan om dispens för ett antal vidtagna åtgärder samt föreläggande att återställa området. När målet prövades i MÖD omfattade prövningen endast ett fritidshus och frågan i MÖD var om det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddet beträffande fritidshuset.

Fritidshuset om ca 88 kvm med vidhängande brygga uppfördes 1996 i strandkanten på fastigheten X. På platsen där fritidshuset nu ligger fanns tidigare ett uthus om ca 10 kvm vilket fungerat som tvättstuga och bastu. På fastigheten fanns också ett lusthus om ca 8 kvm, ett båthus om ca 50 kvm och en brygga. Dessa byggnader revs i samband med att fritidshuset uppfördes 1996. En äldre huvudbyggnad finns på fastigheten och i nära anslutning till den tre förrådsbyggnader. Fastighetsägaren hade anfört att avståndet mellan huvudbyggnaden och fritidshuset är ca 50 meter. Tillståndsnämnden hade uppgett att det avståndet är ca 70 meter. Området mellan huvudbyggnaden och stranden är i huvudsak öppet med inslag av fruktträd.

MÖD
Är platsen ianspråktagen? 

Avgörande för bedömningen är om området redan kan anses ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syften. Utgångspunkten för prövningen är de förhållanden som förelåg när fritidshuset uppfördes (jfr MÖD 2004:38). De byggnader som fanns på platsen innan fritidshuset uppfördes, nämligen ett tvätthus, ett lusthus, ett båthus och en brygga, var betydligt mindre än fritidshuset. Dessa byggnaders storlek, förhållandena i den omgivande terrängen och avståndet till huvudbyggnaden är omständigheter som enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning sammantagna medför att de tidigare byggnaderna inte kan anses ha legat inom huvudbyggnadens hemfridszon. På grund av detta och eftersom en komplementbyggnad inte kan ha en egen hemfridszon var området vid strandkanten allemansrättsligt tillgängligt innan fritidshuset uppfördes. Det aktuella området kan därför inte vid den tidpunkten anses ha varit ianspråktaget i den mening som avses i 7 kap. 18 c § 1  p miljöbalken.

Varken den omständigheten att det finns ett antal fruktträd mellan den äldre huvudbyggnaden och strandområdet eller det som fastighetsägaren i övrigt har anfört förändrar den bedömningen. Genom dess storlek och utformning framstår fritidshuset och den vidhängande bryggan som betydligt mer dominerande än de byggnader som tidigare fanns på fastigheten. Fritidshuset har ett sådant utseende och användning att det närmast har fått karaktären av en ny huvudbyggnad. Fritidshuset och bryggan innebär därför en väsentlig utökning av det privata området och verkar avhållande på allmänhetens tillträde till platsen såväl på land som i vattnet. Särskilda skäl att  meddela strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken föreligger därför inte.

Ersättningsbyggnader?

Fastighetsägaren har begärt att strandsskyddsdispens ska meddelas för fritidshuset eftersom detta är en ersättningsbyggnad för det tidigare tvätthuset. Enligt förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 2 s. 89) kan dispens ges för ersättningsbyggnader. En förutsättning är dock att den nya byggnaden har samma ändamål som den tidigare. Enligt praxis får ersättningsbyggnaden till utseende och storlek inte skilja sig väsentligen från den tidigare byggnaden (Miljööverdomstolens dom den 3 juni 2010, mål nr M 4721-09). Vidare är en förutsättning för dispens att hemfridszonen inte utvidgas mer än obetydligt genom den nya byggnaden (MÖD 2009:35). Fritidshuset kan inte anses utgöra en ersättningsbyggnad. Dispens från strandskyddet kan därför inte heller meddelas på denna grund.

Det fanns inte fanns inte särskilda skäl att bevilja dispens från strandskyddet.

Rättsfallskommentar (red):

MÖD upphävde därmed MMD:s dom och fastställde länsstyrelsens beslut. Det innebar att dispens från strandskyddet inte beviljades för fritidshuset och att länsstyrelsens föreläggande – att fastighetsägaren vid äventyr av vite ska ta bort fritidshuset, återställa marken där fritidshuset är beläget till ursprungligt skick samt ta bort de bryggor och pålar som finns kopplade till fritidshuset – stod fast, dock med den ändringen att föreläggandet skulle vara fullgjort senast sex månader från dagen för domen.

Lagrum: 7 kap. 18 c § 1 p miljöbalken.

Dom: M 6391-12