Ett tidigare fritidshus hade förfallit under lång tid. Arrendatorn hade förelagts att riva huset på grund av att det var förfallet. En tid efter rivningen lämnades ansökan för uppförande av ett nytt fritidshus in.

Frågan var om ansökan avsåg en ersättningsbyggnad för det rivna fritidshuset och platsen därmed kunde anses som ianspråktagen.

MÖD: På grund av befintliga byggnaders förfall vid i vart fall tidpunkten för rivningsföreläggandet kan tomten inte anses ha varit så ianspråktagen att allmänheten avhållits från att beträda området. Vad sökanden anfört om hur han nyttjat stugan, bryggan och tomten före rivningen av byggnaderna ändrar inte denna bedömning.

Dispensansökan avser därmed ett nyuppförande av ett fritidshus. Det finns inte särskilda skäl för dispens.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 7404-08