Målet gäller dispens för ett garage på en plats där en byggnad tidigare funnits och där grunden finns kvar.

MÖD:
För att det ska vara fråga om en ersättningsbyggnad krävs att inte alltför lång tid har passerat från det att den tidigare byggnaden försvann till dess att strandskyddsdispens för den nya byggnaden söks. En tidsfrist om ett år kan tjäna som utgångspunkt (prop 1997/98:45 del 2 s. 89). MÖD konstaterar att alltför lång tid passerat sedan det fanns en byggnad på grunden. Platsen ligger utanför bostadshusets hemfridszon. Något annat särskilt skäl för dispens har inte framkommit.

Dom: M 5596-16