Målet gällde dispens för uppförande av ett fritidshus. På platsen hade tidigare, år 1995, meddelats en dispens för bl a nybyggnad av fritidshus. Dispensen 1995 hade också legat till grund för en fastighetsbildning. Dispensen kom dock aldrig att utnyttjas och har förfallit.

Den nu aktuella dispensen upphävdes av Mark- och miljödomstolen, vars dom överklagades av sökandena.

MÖD:

MÖD konstaterar inledningsvis att den tidigare strandskyddsdispensen har upphört att gälla. Det innebär att också den tillhörande tomtplatsbestämningen upphört att gälla. En genomförd fastighetsbildning utgör inte ett bindande ställningstagande till frågan om ett visst markområde får användas som tomt (MÖD 2011:35).

Platsen för den nya byggnaden är på grund av närliggande befintlig bebyggelse av sådan karaktär att allmänheten idag avhålls från att vistas där. Det nya fritidshuset skulle placeras på en höjdrygg och vara väl synligt bland annat från ett angränsande allemansrättsligt tillgängligt klipphällsområde. Hemfridszonen skulle utvidgas mer än obetydligt och en tomtplatsavgränsning eller föreskrivande av villkor skulle inte heller avhjälpa detta förhållande. Överklagandet av mark- och miljödomstolens dom avslås.

Dom: M 12100-17