Målet gällde ansökan om dispens för fritidshus

MÖD:

Platsen för det planerade fritidshuset utgörs av skogsmark och är idag allemansrättsligt tillgänglig. Ett fritidshus där skulle medföra att det privata området utökades väsentligt. Även med beaktande av sökandens enskilda intressen är omständigheterna i målet sådana att det inte föreligger särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens.

Dispens kunde inte beviljas.

Rättsfallskommentar (red):

Notera hur MÖD gör proportionalitetsbedömningen tillsammans med bedömningen av om det finns särskilda skäl. Se även MÖD 2013:37

Lagrum: 7 kap. 18 c och 25 §§ miljöbalken

Dom: M 9745-10