Målet gäller ansökan om dispens för ett nytt fritidshus som ska ersätta ett befintligt.

MÖD:
MÖD ansåg att det befintliga huset är så förfallet att det inte kan anses ha en etablerad hemfridszon. Då byggnadens yttre ger ett tydligt intryck av att vara förfallet, kan det förhållande att byggnadens inre delvis är i gott skick inte tillmätas någon betydelse. Då byggnaden inte längre har någon hemfridszon kan området inte anses vara ianspråktaget på det sätt som avses i 7 kap 18 c 1 miljöbalken.

Dom: M 5811-16